Ferencz József régi 4 és 8 forintos arany pénzérméi

Ferencz József aranypénzei a régi pénz gyűjtők, a befektetési arany iránt érdeklődők, valamint a numizmatika szerelmeseinek célkeresztjében áll. A régi pénzek és ezek között a régi arany pénzek szépségük, művészi kidolgozottságuk, értékállóságuk és numizmatikai érték növekedésük tekintetében, hazánkban és a volt Osztrák-Magyar Monarchia országaiban az egyik legkedveltebb régi pénz gyűjtési terület. Numizmatikai weboldalunk célkitűzései szerint szeretnénk a régi aranypénzek iránt érdeklődőkkel a régi arany pénzérmékről az alábbiakban, információkat, érdekességeket megosztani.

Ferencz József 4 és 8 forintos arany pénzérme.

1887 Ferenc József 4 forint - 10 fr

1892 Ferenc József 8 forint - 20 fr Fiume

Az 1867-es kiegyezés keretében Magyarország és Ausztria vám- és kereskedelmi szövetséget is kötött.  A 4 és 8 forintosokat Magyar körirattal és címerrel elsősorban Körmöcbányán(K.B.),  de a  4 forintosokat 1870-es évszámmal , a 8 forintosokat 1870 valamint 1871-es évszámmal  Gyulafehérváron (GY.F.)  is verték. Az 1848-49-es szabadságharc magyar nyelvű pénzei után a kiegyezés tette ismét lehetővé a magyar felirattal és címerrel ellátott pénzek verését.

A forgalmi aranypénzek veretését az alábbi törvénycikk alapozta meg, mely alapján 1870 és 1892 között a publikált veretési adatok szerint 4 forintosból  775.440 és 775.691közötti darabot, a 8 forintosokból 6.632.398 és  6.632.405 közötti darabot vertek.

1869. évi XII. törvénycikk

az 1868:VII. törvénycikk bővitése, illetőleg módositása iránt

Az 1867:XVI. törvénycikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetség XII. czikke értelmében az arany pénzláb behozatalát előkészitőleg, egyszersmind pedig, hogy az 1868:XXX. tc. 62. és 64. §-ai érvényre jussanak, a következők rendeltetnek:

1. § Az 1868:VII. tc. 2-ik §-ában megnevezett pénznemeken kivül még 10 frank értékü 4 forintos, és 20 frank értékü 8 forintos aranyok is veretendők.

2. § A 10 (tiz) frankos arany átmérője 19 milliméter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilenczszáz ezredrész, sulya 1/155 pénzfont, karimája rovátkos.

A képlapra Ő Felsége mellképe jő ezen körirattal: "Ferencz József I. K. A. Cs. és M. H. S. D. O. Ap. kir.", azaz: "Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar-, Horvát-, Slavon-, Dalmát-Országok apostoli királya"; a hátlapra Magyarország czimere, egyesitve Horvát-, Slavon- és Dalmátország, valamint Erdély czimereivel ezen körirattal: "Magyar királyság". A czimer baloldalán 4 frt., jobboldalára 10 fr., alul pedig az évszám.

3. § A 20 (husz) frankos arany átmérője 21 millimeter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilenczszáz ezredrész, sulya 2/155 pénzfont, karimája rovátkos.

A jelvények és körirat ugyanaz, mi a 10 frkos aranyon, azon különbséggel, hogy a hátlapra 8 frt és 20 fr. jő.

4. § A tiz és husz frankos aranyok akkép veretendők, hogy azoknak akár sulyánál, akár finomsági tartalmánál két ezredrészt túlhaladó eltérés a többletben vagy kevesebbletben elő ne forduljon.

5. § Az 1868:VII. tc. 3. és 4. §-ai úgy módosittatnak, hogy az azokon emlitett arany- és egyforintos ezüst pénznemeken Magyarország czimere helyébe Magyar-, Horvát-, Szlavon-, Dalmátországok és Erdély czimere tétessék, a czimlap, hátlap és a körirat ugyanaz lesz, melyet e törvény 2-ik §-a rendel.

6. § Ugyancsak az emlitett törvénycikk 5. §-ában foglalt következő szavak: "Magyar királyi váltópénz" helyett: "Váltópénz", fölül a magyar korona teendő.

7. § Ő Felsége többi országai pénzügyministeriumával létesitett egyezmény folytán a forgalomban levő régi 26 millió forintnyi összeget tevő hat pengő krajczáros ezüst váltópénzek a forgalomból bevonatnak, és helyettök az 1868-ik évi VII. törvénycikk és jelen törvény rendelete szerint 10 és 20 krajczáros ezüst váltópénzek veretnek.

A veretendő uj 10 és 20 krajczáros ezüst váltópénzeknek összege azonban a forgalomból valóban bevonandó régi hat pengő-krajczárosok összegét semmiesetre nem haladhatják meg.

 Ezen bevonást és veretést Magyarország 30, Ő Felsége többi királyságai és országai 70 száztóli arányban fogják véghez vinni.

8. § A 10 frank értékü 4 forintos és a 20 frank értékü 8 forintos aranyoknak elfogadási értéke, az arany pénzláb behozataláig, szabad egyezkedéstől függ.

9. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

Érdekességként megjegyeznénk, hogy az arany 8 forintosokból körülbelül  8,5-ször többet vertek mint az arany 4 forintosokból, mégis az elmúlt öt évben végzett felmérésünk szerint - ami kiterjedt a nemzetközi és hazai árverésekre -, az arany 4 forintosokból 783 darab, míg az arany 8 forintosokból 944 darab adás-vételét dokumentáltuk.Ez éves szinten átlagban az arany 4 forintosoknál évi 157 darab, míg az arany 8 forintosoknál átlagban 189 darab, vagyis 1,2-szeres csak a különbség.

Kínálatunk megtekintése az alábbi linken

Források:
Adamovszky István - Magyar érme katalógus
Becherer Károly - Magyarország fém- és papírpénzei
CompLex kiadó