Adatvédelmi Szabályzat

A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HR Security Kft. (székhely: 1033. Budapet, Bogdáni út 23. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-4624373; adószám: 12065219-2-41) által működtetett Stephan’s Numismatic webáruházon és weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Bevezetés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval és a webáruház-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arnyban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezlés időtartalma,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 • ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

A tájékoztató módosításai a www.stephansnumismatic.eu/adatvedelmi-szabalyzat címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fogalom meghatározás

Érintett/Felhasználó: Minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett. Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.
A WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP cím is személyes adat tud lenni.

WP29-es munkacsoport: Az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport mely az Európai Tanács mellett dolgozik és összehangolja a tagállami felügyeleti hatóságok tevékenységét.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozó: Az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatvédelem

Az adatkezelő megnevezése

Név: HR Security Kft.
Székhely és levelezési cím: 1033. Budapest, Bogdáni út 23. fsz. 1.
E-mail cím: hrsecurity[at]hrsecurity[dot]hu
stephansnumismatic[at]gmail[dot]com
Telefonszám: +3612507615
Kapcsolattartó: Halbauer Ivett
Elérhetőség: +36706391362

A kezelt személyes adatok köre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezlés időtartalma,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye – Regisztráció

A Stephan’s Numismatic webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne.

A rendszer működtetése során technikailag is rögzítésre kerülő adat a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatfeldolgozó rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatfeldolgozó fér hozzá.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre

A webáruházban vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak az érintett törlési kérelméig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint a Szolgáltató általi törlésére bármikor kezdeményezheti az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) rögzített esetben.

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, ugyanis a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat az adatkezelő Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

Az informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató külső adatfeldolgozót vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Webáruház esetén:

Neve: Bolthely.hu Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövidített neve: Bolthely.hu Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b
Levelezési címe: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b
Adószáma: 14591385-3-10
Cégjegyzékszáma: 10-09-028990
Bankszámlaszáma: 10103513-60389600-01002001 (Budapest Bank)

Weboldal esetén:

Neve:  
Rövidített neve:  
Székhelye:  
Levelezési címe:  
Adószáma:  
Cégjegyzékszáma:  
Bankszámlaszáma:  

Könyvelő:

Neve:  
Rövidített neve:  
Székhelye:  
Levelezési címe:  
Adószáma:  
Cégjegyzékszáma:  
Bankszámlaszáma:  

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.stephansnumismatic.eu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a www.bolthely.hu/stephansnumismatic internetes oldalon (a továbbiakban: Webáruház) található internetes tartalmak a Felhasználó a regisztrálással elfogadja és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § 1. bekezdés a, pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal és a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, s a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, hírlevél küldése, a garancia érvényesítése és annak bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolatfelvétel és az értékbecslés teljesítése érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatok nem ellenőrzi. A megadott adatok felelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: stephansnumismatic[at]gmail[dot]com
Levelezési cím: 1033. Budapest, Bogdáni út 23.
Telefon: +36706391362

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a számviteli jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH; 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, kapcsolat felvételi adatok megadása során harmadik fél adatait rögzítette vagy a Weboldal és Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Google Analytics alkalmazása

A Stephan’s Numismatic weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. „Google webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat” – apró információcsomagokat, amelyeket a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – használ. Ezen cookiek kizárólag a felhasználói élmény javítása, valamint a reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookiekkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A cookiek elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookiek a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

Hírlevél, DM tevékenység

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére:

 • Tájékoztató
 • Reklám

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezlés időtartalma,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye és kezelt adatok köre

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános önkéntesen megadott profil adatai.

Az érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartalma

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Vatera

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezlés időtartalma,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye és kezelt adatok köre

A továbbított adatok köre a megrendelések és a szállítás lebonyolítása érdekében szükséges adatokra terjed ki, mint például a felhasználó név, e-mail cím, a név, a szállítási név, a szállítási cím és a telefonszám.

Az érintettek köre

Érintett minden olyan személy, aki megrendelést adott le a Szolgáltatóhoz a vatera.hu oldalon.

Az adatgyűjtés célja

A megrendelt termék személyes átvétele, házhoz vagy a megadott címre történő szállítása.

Az adatkezelés időtartalma

Az átvétel lebonyolításáig tart. Kivételt képez ez alól a Szolgáltató által megőrzött feladási bizonylatokon rögzített adatok, melyek alapján a Szolgáltató a szállítás során felmerülő esetleges hibás teljesítés vagy nem teljesítés során reklamációval élhet a Szállító felé, illetve a Számviteli törvény által szabályozott kérdésekben születő bizonylatok.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Neve: Dante International Kft.
Székhelye: 1074. Budapest, Rákóczi út 70-72.
E-mail cím: adatvedelem[at]allegrogroup[dot]hu

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett kérheti a szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezlés időtartalma,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye és kezelt adatok köre

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében szükséges adatokra terjed ki, mint például a szállítási név, a szállítási cím és a telefonszám.

Az érintettek köre

A megrendelés során házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja

A megrendelt termék házhoz vagy a megadott címre történő szállítása.

Az adatkezelés időtartalma

A házhoz szállítás lebonyolításáig tart. Kivételt képez ez alól a Szolgáltató által megőrzött feladási bizonylatokon rögzített adatok, melyek alapján a Szolgáltató a szállítás során felmerülő esetleges hibás teljesítés vagy nem teljesítés során reklamációval élhet az adatkezelő felé.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Neve: MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
Székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési címe 1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +3680299929-es zöld szám
E-mail cím: ugyfelszolgalat[at]posta[dot]hu

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

A mindenkori érvényes szabályzat elérhető az alábbi oldalon:

www.stephansnumismatic.eu/adatvedelmi-szabalyzat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.