Aranypénz

II. József magyar király a numizmatika szempontjából

1741. március 13-án született Bécsben, apja I. Ferenc császár, anyja Mária Terézia királynő.

II. József  három leány után, negyedik gyermekként született, aki 1765-1780 között anyja mellett társuralkodó volt, majd 1780-tól magyar király is. A királlyá koronázásról és az eskütételről saját elhatározása szerint lemondott, hogy ne kelljen a magyar törvényekre esküt tennie, ezért kapta a „kalapos király” nevet. Nagy felháborodást keltett azzal, hogy a magyar koronát Bécsbe vitette.  Az egyik legjelentősebb intézkedése a türelmi rendelet volt 1781-ben, amely szabadabb vallásgyakorlást engedélyezett. Nevéhez kötődik az 1785. augusztus 22.-én kiadott Jobbágyrendelet, melyet az 1784-es erdélyi parasztfelkelés hatására, a jobbágyok életének javítása érdekében hozott. Ennek értelmében eltörölte a röghöz kötést, a jobbágyok botozását, valamint a halálbüntetést. Közel 6000 rendeletet hozott, átlagba napi kettőt, melyek végrehajtásával  apparátusa nem nagyon tudott megbirkózni. Ezt az uralkodó párost a felvilágosult abszolotizmus jellemezte, rendeletekkel uralkodtak, a rendi gyűlések összehívása nélkül.

II József arany érme dukát

Mária Terézia és II. József rendeletei fontos hangsúlyt helyeztek a birodalmi pénzügyekre. A csökkenő nemesfém készletek miatt réz aprópénzeket és papírpénzeket hoztak forgalomba. II. József 1766. június 16-án kelt rendelete szerint Nagybányán a pénzvereteken fel kellett tüntetni a pénzverőmesterek és ellenőrök neveinek kezdő betűit,azonban  ezt a rendeletet 1780-ban eltörölték.  Az éremtan és érmegyűjtés szempontjából  jó tudnunk, hogy a  verdejegyeket is szabályozták:
„A” az Bécs
„B” Körmöcbánya
„C” Prága
„E” Gyulafehérvár
„G” Nagybánya.

A rézpénzeken az „S” Szomolnok verdéit jelzik.

II.József 1782-ben megszüntette a pálos rendet és az érmegyűjteményüket az Érem- és Régiségtani Tanszéknek adományozta.

II.József  által kibocsájtott régi aranyérme, ezüstérme, és rézérme.

Aranypénzek Ezüstpénzek Rézpénzek
3 dukát 1 tallér 1 krajcár
2 dukát 1/2 tallér 1/2 krajcár
1 dukát 20 krajcár 1/4 krajcár
1/4 dukát 10 krajcár  
  3 krajcár  

 

A törökkel vívott háború alatt a kalapos király egészségi állapota nagyon megromlott, így 1790. január 28-án visszavonult, nem sokkal utána február 20-án elhunyt.
Magyarország a korona hazahozatalában reménykedett.

Források:
ELTE Éremtár

Beszeda Róbert – Pénzverés Erdélyben és Magyarországon
Dr. Unger Emil – Magyar Éremhatározó
Wikipédia


I. Ferdinánd aranyforint

Ferdinánd 1503. március 10-én a Madrid melletti Alcata de Henaresben született. Gyermekkorát Spanyolországban töltötte. Apja Szép Fülöp burgundi herceg, anyja Aragóniai Johanna. Ferdinánd második fia volt szüleinek, öccse Károlynak, aki a későbbi V. Károly császár. Fülöp 1506-ban meghalt, és Ferdinánd gyámja Miksa császár lett. Ferdinánd 1521-ben feleségül vette Annát, II. Ulászló magyar király lányát.

1522-ben Károly, már mint császár, az osztrák tartományokat átengedte öccsének. 1526-ban a mohácsi csatában elesett II. Lajos, kinek utódja nem volt. Halála után Ferdinánd bejelentette trónigényét, ám a magyar rendek 1526. november 10-én Szapolyai Jánost választották királlyá. Ferdinándot október 23-án cseh királlyá, nem sokkal később pedig – december 17-én – a magyar urak egy része Pozsonyban magyar királlyá választotta.Ferdinánd 1527 júliusában sereggel tört Jánosra, aki felett többször is győzedelmeskedett, így bevonulhatott Székesfehérvárra, ahol 1527. november 3-án megkoronázták. Ezzel megkezdődött hazánkban a közel 400 éves Habsburg uralom, mely alatt két szabadságharc is kibontakozott.

1526-ban Magyarország két részre szakadt. Szapolyai a töröktől kért és kapott segítséget. Az egyesített haderő segítségével 1529-ben az ország nagy része Budával együtt János kezére került. Ferdinánd többször kérte bátyja támogatását, ám Károly császárt a keleti tartomány nem érdekelte. Tizenkét évi polgárháború után, 1538. február 4-én a két király, Ferdinánd és János megbízottai Váradon békét kötöttek, amely szerint János halála után az egész ország Ferdinándra száll. Ám 1540-ben Jánosnak fia született, és halála előtt, a váradi béke ellenére, fiát jelölte utódjául és a török segítségét kérte. 1541-ben Szulejmán szultán Budát és az ország középső részét megszállta, és ezzel már a 3 részre szakadt Magyarországról beszélünk.

1556-ban V. Károly lemondott a császári trónról testvére javára, és 1558. február 25-én Ferdinándot német-római császárrá választották, március 24-én Aachenben koronázták meg. Ilyen körülmények között a magyar államiság egyre inkább háttérbe szorult.

I. Ferdinándot legidősebb fia Miksa herceg követte a trónon, akit 1563-ban koronáztak meg. Ferdinánd 1564 július 25-én hunyt el Bécsben, és Prágában temették el.

I. Ferdinánd királlyá választása előtti magyar pénzrendszer megmaradt ugyan, de az uralkodó törekedett a német birodalmi pénzrendszer mintájára ezt átalakítani. 1552-ben jelennek meg az országban a legkorábbi tallérok.Körmöcbányán 1553-ban kezdik meg a tallérok verését. Egészen I. Ferdinánd német-római császárrá koronázásáig magyar éremképi elemek jelennek meg a pénzein. Az uralkodó az ezüst tallérok és denárok mellett aranyból is veretett pénzt. Uralkodása alatt több verdében, Bécsben, Körmöcbányán, Kassán, Konsztainicában, Nagyszebenben, Nagybányán, Pozsonyban, és Szomolnokon is veretett pénzeket. Ebben a korban az aranyforintokat a velencei aranypénzek nyomán dukátnak nevezték, mely a legértékállóbb aranypénz volt Európában. A dukátokat a nagy értékük miatt általában mérlegelték a hamísítás és a körülnyírás ellenőrzése végett. A körülnyírás problémakörét Sir Isaac Newton oldotta meg, miután kinevezték 1700-ban a királyi pénzverde nagymesterévé, feltalálta a recés szélű pénzérmét.

I. Ferdinánd aranyforint

I Ferdinánd aranypénz dukát

 

Forrás:
Garami Erika - Pénztörténet
Zaláni Béla - I. Ferdinánd és Miksa magyar veretei
Gedai István - Magyar uralkodók pénzeiken


 

Coson arany pénz

Ez az érdekes arany érme 1520 óta vált közismerté. Ahogy az érmére nézünk, egyből látszik rajta, hogy ez az érme típus a késői római köztársaság érméit igyekszik utánozni.

Az érme előlapját a feltételezések szerint Tarquinius elűzetésének emlékére mintázták meg. Akinek a fia a monda szerint megerőszakolta egy nemesember lányát. Erre válaszul Iunus Brutus lázadást szervezett és Tarquinist egész családjával egyetemben elüldözték Rómából, és kikiálltották a köztársaságot.

Ugyanakkor az érme hátlapja, szintén a feltételezések szerint, Pomponius Rufus érméinek mintájára készült. Ezen a korai magyarázatokat figyelembe véve, nem véletlen, hogy a római köztársasági dénárokat utánozták. A mondák szerint Koson a Caesar gyilkos Brutus szövetségese volt a Marcus Antonius és Augustus elleni polgárháborúban.

Úgy tűnik, Koson, kinek az aláírása megtalálható az érme előlapján, sokáig Dacia királya volt. Dacia a mai Románia, illetve Erdély területén helyezkedett el. Ezt a kapcsolatot Max von Bahrfeldt bécsi érme levelei erősítették meg, melyben egy Daciai Koson királyról írt.

A feltételezések ellenére a történelem tudósok egyetértenek az aláírások rövidítéseiben:
                      BA - Basileus
                      BR- Brutus

A Koson arany érme átlagos súlya 8, 24 gramm. Ebből következtethető, hogy nem római aureusról beszélünk, hanem egy görög arany staterről.

Coson arany érme (arany stater)

 


Ferencz József 10 és 20 koronás arany pénzei

 

1892. évi XVII. törvénycikk

a koronaérték megállapitásáról

1. § Az eddigi ausztriai érték helyébe az aranyérték lép, a melynek számitási egysége a korona.

A korona száz fillérre oszlik.

2. § A pénzverés alapsulya a kilogramm és ennek tizedes részei.

3. § Az értékpénzt képező arany érmék 900 ezredrész arany és 100 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből veretnek.

Egy kilogramm ötvözött aranyra 2952 korona, következéskép egy kilogram finom aranyra 3280 korona esik.

4. § Arany értékpénzül a következő érmék veretendők:

a) huszkoronások;

b) tizkoronások.

Egy kilogramm ötvözött aranyból 147.6 huszkoronás, illetőleg 295.2 tizkoronás, tehát egy kilogramm finom aranyból 164 huszkoronás, illetőleg 328 tizkoronás arany érme veretik.

A huszkoronásnak nyers sulya 6.775067, finom sulya 6.09756 gramm, a tizkoronás nyers sulya pedig 3.3875338 és finom sulya 3.04878 gramm.

5. § Ezeknek az arany érméknek képlapjára Ő Felségének egész alakja koronázási öltönyben és a következő körirat jő: "Ferencz József I. K. A. Cs. és M. H. S. D. O. Ap. kir.", azaz: "Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar-, Horvát-, Szlavon-, Dalmátországok apostoli királya", valamint a veretés évszáma; a hátlapra jő a magyar korona országainak egyesitett czimere czimertartó angyalokkal, ezzel a körirattal: "Magyar királyság", a czimer alá az értékjelzés "20 korona", illetőleg "10 korona".

Karimájok sima és a huszkoronás arany érmék karimáján mélyitett betükkel e szavak lesznek: "Bizalmam az ősi erényben". A tizkoronás arany érmék karimáján mélyitett ékitmény fog alkalmaztatni.

A lapok pereme emelkedett és sima s azon belül gyöngysor vonul körül.

A huszkoronás arany érme átmérője 21 milliméter, a tizkoronásé 19 milliméter lesz.

6. § Az érmék veretésénél követett eljárás által a finomság és a suly tekintetében a teljes pontosság biztositandó.

A mennyiben az egyes érménél teljes pontosság nem érhető el; oly eltérés fölfelé, vagy lefelé meg van engedve, a mely a sulyban két ezredrészt, a finomságban egy ezredrészt nem halad meg.

 

7. § A huszkoronás forgalmi sulya 6.74 grammban, a tizkoronásé pedig 3.37 grammban állapittatik meg.

Oly arany érmék, a melyek a rendes forgalom folytán megfogynak, de a forgalmi sulyt még elérik, az állami és más közpénztáraknál, valamint a magánforgalomban is minden fizetésnél teljes sulyuakként fogadandók el.

Oly arany érmék ellenben, a melyek hosszas forgalom és kopás folytán sulyokból annyit vesztettek, hogy a forgalmi sulyt nem érik többé el, az állam költségére beolvasztás végett bevonatnak. E végből az ily kopott arany érmék minden állami és egyéb közpénztárnál mindig teljes névértékben fogadandók el s a m. kir. központi állampénztár utján a m. kir. pénzverdébe szállitandók.

Ha az állami és egyéb közpénztárakhoz oly érmék kerülnek, a melyek sulyokban nem a rendes forgalom folytán, hanem egyébkép fogytak meg; azokat az állami és egyéb közpénztárak a finomsági tartalmuknak megfelelő érték megtéritése ellenében, tekintet nélkül névértékökre, bevonják s a fönnebbiek szerint átveretik.

8. § Az értékpénzt képező arany érmék az állam számlájára veretnek. Magánosok számlájára is veretnek ily arany érmék, ha a kir. pénzverde nincs az állam részére való veretéssel elfoglalva.

A magánosoknak felszámitandó verdedij rendeleti uton állapittatik meg, ez a dij azonban huszkoronások veretése esetén az érték 0.3 százalékát, tizkoronások veretése esetén az érték 0.5 százalékát meg nem haladhatja.

9. § Az előző §-ok értelmében veretendő arany értékpénzeken kivül az 1868. évi VII. törvénycikk 2., illetőleg 3. §-ának megfelelőleg aranyak kereskedelmi érmékül továbbra is verethetők; ellenben az 1869. évi XII. törvénycikk alapján forgalomba hozott nyolcz- és négyforintos arany érmék többé nem veretnek.

10. § Az 1868. évi VII., illetőleg az 1869. évi XII. törvénycikk alapján értékpénzül vert ausztriai értékü ezüst egyforintosok a jelen törvény 23. §-a értelmében e tekintetben teendő további rendelkezésig törvényes forgalomban maradnak.

Ausztriai értékü ezüst egyforintosok ezentul csak abból az ezüstmennyiségből verhetők, a mely a pénzügyi kormányzat birtokában van, vagy általa pénzverési czélokra már megszereztetett. Ezen kivül ausztriai értékü ezüst értékpénzek többé nem veretnek.

A mig az ezüst egyforintosok forgalmon kivül nem helyeztetnek, azok minden fizetésnél, a mely a törvény szerint korona értékben teljesitendő, az állami és egyéb közpénztárak, valamint a magánosok által, az ezüst egyforintost két koronával egyenlőnek véve, - fizetéskép elfogadandók.

11. § A 4. § értelmében veretendő arany érméken kivül egyelőre következő, koronaértékre szóló érmék veretendők.

1. Ezüst érmék:

egykoronások.

2. Nikel érmék:

a) huszfilléresek;

b) tizfilléresek.

3. Bronz érmék:

a) kétfilléresek;

b) egyfilléresek.

12. § Az egykoronások 835 ezredrész ezüstöt és 165 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből veretnek.

Egy kilogramm ötvözött ezüstből 200 drb egykoronás veretik. Az egykoronás sulya tehát 5 gramm lesz.

Az egykoronások veretésénél a törvényszabta suly és finomsági tartalom megtartandó. A mennyiben az egyes érménél teljes pontosság nem érhető el, megengedtetik oly eltérés fölfelé, vagy lefelé, a mely a finomságban 3 ezredrészt, a sulyban 10 ezredrészt nem halad meg.

13. § Az egykoronások képlapjára Ő Felsége mellképe jő az 5. §-ban foglalt körirattal, a hátlapra a magyar korona és koszoruba foglalva a korona alá az értékjelzés "1 korona" és a veretés évszáma.

Az egykoronás karimája sima és rajta mélyitett betükkel e szavak lesznek: "Bizalmam az ősi erényben".

Az egykoronások átmérője 23 milliméter lesz.

14. § Az egykoronások kizárólag az állam számlájára veretnek.

Egykoronások egyelőre mindössze 60,000.000 korona összegben veretendők.

A kiveretés és forgalombahozatal rendeleti uton megállapitandó határidőkben történik.

15. § A nikel érmék tiszta nikelből veretnek. Egy kilogramm tiszta nikelből 250 huszfilléres, illetőleg 333 tizfilléres veretendő.

A nikel érmék képlapjára jő a magyar korona ezzel a körirattal "Magyar királyi váltópénz" s a veretés évszáma, hátlapjára pedig kalászkoszorúban az értékjelzés: "20 fillér", illetőleg "10 fillér".

Karimájok rovátkos.

A huszfilléres átmérője 21, a tizfilléresé 19 milliméter lesz.

16. § A nikel érmék kizárólag az állam számlájára veretnek.

Nikel érmék 18,000.000 korona összegig veretendők.

Forgalomba hozataluk az ausztriai értékre szóló 20 és 10 krajczáros ezüst váltópénz bevonása mellett történik.

Ezeknek az érméknek kiveretése és forgalombahozatala, nemkülönben az ausztriai értékre szóló ezüst váltópénz bevonása rendeleti uton megállapitandó határidőkben történik.

17. § A bronz érmék ötvözete 95 rész rezet, 4 rész ónt és 1 rész horganyt tartalmaz.

Az ötvözet egy kilogrammjából:

a) 300 darab kétfilléres, vagy

b) 600 darab egy-filléres veretendő.

Ezeknek az érméknek képlapja ugyanaz, mint a nikel érméké, a hátlapra pedig kalászkoszoruban a "2" és "1" szám jő.

A karima sima lesz.

Ezeknek az érméknek átmérője 19, illetőleg 17 milliméterben állapittatik meg.

18. § A bronz érmék kizárólag az állam számlájára veretnek és azok összege 7,800.000 koronát nem haladhat meg. A bronz érmék csak az ausztriai értékü négy-, egy- és félkrajczárosok egyidejü bevonása mellett bocsáthatók forgalomba.

A bronz érmék kiveretésének, forgalombahozatalának, valamint az ausztriai értékü réz váltópénz bevonásának határideje rendeleti uton állapittatik meg.

19. § Az egykoronások s a koronaértékre szóló nikel és bronz érmék minden állami és egyéb közpénztárnál névértékükben fizetésül elfogadtatnak, még pedig az egykoronások korlátlanul, a nikel és bronz érmék tiz koronáig terjedő összegekben.

Azon kivül ezek az érmék a váltópénztáraknál kivánatra értékpénz ellenében (4. és 10. §) a rendeleti uton megállapitandó közelebbi módozatok mellett beváltandók lesznek.

A magánforgalomban senki sincs kötelezve egykoronásokat ötven korona, a koronaértékre szóló nikel érméket tiz korona, bronz érméket egy korona összegen tul, fizetéskép elfogadni.

20. § Az előző § határozmányai nem terjednek ki átlyukasztott, meghamisitott, vagy oly érmékre, a melyek sulya máskép, mint a rendes forgalom folytán kevesbedett.

Ha az állami vagy egyéb közpénztárakhoz meghamisitott érmék kerülnek, azok azonnal megtérités nélkül bevonandók és a pénzverdébe szállitandók.

Ha az állami vagy egyéb közpénztárakhoz oly érmék kerülnek, a melyek sulyban átlyukasztás vagy nem a rendes forgalom folytán, hanem egyébkép fogytak meg, oly jellel látandók el, a mely azokat törvényes forgalomra alkalmatlanokká teszi.

Oly ezüst, nikel és bronz érmék, a melyek a hosszas forgalom és a kopás következtében sulyukban vagy felismerhető voltukban nagyobb mérvben szenvedtek, az állami és egyéb közpénztárak által fizetéskép vagy átváltás végett elfogadandók és az állam költségére átveretendők.

21. § Az 1868. évi VII., illetőleg 1869. évi XII., 1870. évi XXIV., 1878. évi VI., 1879. évi XXIV., 1881. évi VII., 1885. évi XII., 1891. évi XXII. törvénycikkek alapján kibocsátott és ausztriai értékre szóló ezüst és réz váltópénz mindaddig forgalomban marad, a mig bevonása iránt intézkedés nem tétetik.

Ez az intézkedés, kapcsolatban a jelen törvény végrehajtására vonatkozó intézkedésekkel, rendeleti uton történik. Ugyancsak rendeleti uton lesz megállapitandó az a véghatáridő, a melynek lejártáig a váltópénz az állami pénztárak által beváltandó. A véghatárideig be nem cserélt pénzekért az állam semmiféle megtéritéssel sem tartozik.

Ezek az érmék bevonásukig és pedig a huszkrajczárosokat negyven, a tiz krajczárosokat husz, a négykrajczáros réz érméket nyolcz, az egy krajczárosokat két, a félkrajczárosokat egy fillérrel számitva, elfogadandók, még pedig:

a) állami pénztáraknál fizetéskép 5 frtig, illetőleg 10 koronáig, beváltásként a beváltó-pénztáraknál korlátlanul;

b) a magánforgalomban fizetéskép az ezüstváltópénz 2 frtig, illetőleg 4 koronáig, a réz váltópénz 50 krig, illetőleg 1 koronáig.

22. § Az ausztriai értékre szóló papirpénzjegyek mindaddig a mig forgalmon kivül nem helyeztetnek, minden fizetésnél, a mely a törvény szerint koronaértékben teljesitendő; az állami és egyéb közpénztárak, valamint a magánosok részéről fizetéskép elfogadandók, még pedig olykép, hogy névértékük minden forintja két koronával számittassék.

23. § A koronaértékben való közkötelező számitás behozatalát, kapcsolatban ezzel az általános érmeforgalom viszonyait és az uj értéknek (1. §) a jogviszonyokra való alkalmazását, a jelen törvény alapján forgalomban meghagyott ausztriai értékü ezüst forintosokra, s az államjegyek bevonására, a papirpénzforgalom rendezésére, valamint a készfizetések felvételére vonatkozó intézkedéseket külön törvények fogják szabályozni.

Már a jelen törvény hatálybaléptétől kezdve minden fizetés, a mely ausztriai értékben - még pedig akár érczpénzben, akár nem abban - teljesitendő, a fizetésre kötelezett fél tetszése szerint koronaértékbeli arany érmékben is teljesithető olykép; hogy a huszkoronás arany érme tiz osztrák értékü forinttal, a tizkoronás arany érme pedig öt ausztriai értékü forinttal számitandó.

Ugyanez a rendelkezés kiterjed az egykoronásokra s a koronaértékre szóló nikel és bronz érmékre is, figyelemmel azoknak a jelen törvény 19. §-ában megállapitott fizetési erejére; még pedig olyképen, hogy az egykoronás ötven, a huszfilléres tiz, a két filléres egy, az egyfilléres fél ausztriai értékü krajczárral számitandó.

24. § Jelen törvény hatályba lépésének idejét a ministerium rendeleti uton állapitja meg; az 1878. évi XX., s illetőleg az 1887. évi XXIV. törvénycikkekkel beczikkelyezett vám- és kereskedelmi szövetség tartama alatt azonban csak a mellett a feltétel mellett léptethető életbe: ha a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok törvényhozása a jelen törvénynyel a pénzrendszer és pénzláb tekintetében azonos rendelkezéseket tartalmazó törvényt hozott.

25. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

 

Források: 
Adamovszky Istvám - Magyar érme katalógus
Becherer Károly - Magyarország fém- és papírpénzei
CompLex kiadó


Ferencz József régi 4 és 8 forintos arany pénzérméi

Ferencz József aranypénzei a régi pénz gyűjtők, a befektetési arany iránt érdeklődők, valamint a numizmatika szerelmeseinek célkeresztjében áll. A régi pénzek és ezek között a régi arany pénzek szépségük, művészi kidolgozottságuk, értékállóságuk és numizmatikai érték növekedésük tekintetében, hazánkban és a volt Osztrák-Magyar Monarchia országaiban az egyik legkedveltebb régi pénz gyűjtési terület. Numizmatikai weboldalunk célkitűzései szerint szeretnénk a régi aranypénzek iránt érdeklődőkkel a régi arany pénzérmékről az alábbiakban, információkat, érdekességeket megosztani.

Ferencz József 4 és 8 forintos arany pénzérme.

1887 Ferenc József 4 forint - 10 fr

1892 Ferenc József 8 forint - 20 fr Fiume

Az 1867-es kiegyezés keretében Magyarország és Ausztria vám- és kereskedelmi szövetséget is kötött.  A 4 és 8 forintosokat Magyar körirattal és címerrel elsősorban Körmöcbányán(K.B.),  de a  4 forintosokat 1870-es évszámmal , a 8 forintosokat 1870 valamint 1871-es évszámmal  Gyulafehérváron (GY.F.)  is verték. Az 1848-49-es szabadságharc magyar nyelvű pénzei után a kiegyezés tette ismét lehetővé a magyar felirattal és címerrel ellátott pénzek verését.

A forgalmi aranypénzek veretését az alábbi törvénycikk alapozta meg, mely alapján 1870 és 1892 között a publikált veretési adatok szerint 4 forintosból  775.440 és 775.691közötti darabot, a 8 forintosokból 6.632.398 és  6.632.405 közötti darabot vertek.

1869. évi XII. törvénycikk

az 1868:VII. törvénycikk bővitése, illetőleg módositása iránt

Az 1867:XVI. törvénycikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetség XII. czikke értelmében az arany pénzláb behozatalát előkészitőleg, egyszersmind pedig, hogy az 1868:XXX. tc. 62. és 64. §-ai érvényre jussanak, a következők rendeltetnek:

1. § Az 1868:VII. tc. 2-ik §-ában megnevezett pénznemeken kivül még 10 frank értékü 4 forintos, és 20 frank értékü 8 forintos aranyok is veretendők.

2. § A 10 (tiz) frankos arany átmérője 19 milliméter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilenczszáz ezredrész, sulya 1/155 pénzfont, karimája rovátkos.

A képlapra Ő Felsége mellképe jő ezen körirattal: "Ferencz József I. K. A. Cs. és M. H. S. D. O. Ap. kir.", azaz: "Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar-, Horvát-, Slavon-, Dalmát-Országok apostoli királya"; a hátlapra Magyarország czimere, egyesitve Horvát-, Slavon- és Dalmátország, valamint Erdély czimereivel ezen körirattal: "Magyar királyság". A czimer baloldalán 4 frt., jobboldalára 10 fr., alul pedig az évszám.

3. § A 20 (husz) frankos arany átmérője 21 millimeter, finomsági tartalma 0,900, azaz kilenczszáz ezredrész, sulya 2/155 pénzfont, karimája rovátkos.

A jelvények és körirat ugyanaz, mi a 10 frkos aranyon, azon különbséggel, hogy a hátlapra 8 frt és 20 fr. jő.

4. § A tiz és husz frankos aranyok akkép veretendők, hogy azoknak akár sulyánál, akár finomsági tartalmánál két ezredrészt túlhaladó eltérés a többletben vagy kevesebbletben elő ne forduljon.

5. § Az 1868:VII. tc. 3. és 4. §-ai úgy módosittatnak, hogy az azokon emlitett arany- és egyforintos ezüst pénznemeken Magyarország czimere helyébe Magyar-, Horvát-, Szlavon-, Dalmátországok és Erdély czimere tétessék, a czimlap, hátlap és a körirat ugyanaz lesz, melyet e törvény 2-ik §-a rendel.

6. § Ugyancsak az emlitett törvénycikk 5. §-ában foglalt következő szavak: "Magyar királyi váltópénz" helyett: "Váltópénz", fölül a magyar korona teendő.

7. § Ő Felsége többi országai pénzügyministeriumával létesitett egyezmény folytán a forgalomban levő régi 26 millió forintnyi összeget tevő hat pengő krajczáros ezüst váltópénzek a forgalomból bevonatnak, és helyettök az 1868-ik évi VII. törvénycikk és jelen törvény rendelete szerint 10 és 20 krajczáros ezüst váltópénzek veretnek.

A veretendő uj 10 és 20 krajczáros ezüst váltópénzeknek összege azonban a forgalomból valóban bevonandó régi hat pengő-krajczárosok összegét semmiesetre nem haladhatják meg.

 Ezen bevonást és veretést Magyarország 30, Ő Felsége többi királyságai és országai 70 száztóli arányban fogják véghez vinni.

8. § A 10 frank értékü 4 forintos és a 20 frank értékü 8 forintos aranyoknak elfogadási értéke, az arany pénzláb behozataláig, szabad egyezkedéstől függ.

9. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

Érdekességként megjegyeznénk, hogy az arany 8 forintosokból körülbelül  8,5-ször többet vertek mint az arany 4 forintosokból, mégis az elmúlt öt évben végzett felmérésünk szerint - ami kiterjedt a nemzetközi és hazai árverésekre -, az arany 4 forintosokból 783 darab, míg az arany 8 forintosokból 944 darab adás-vételét dokumentáltuk.Ez éves szinten átlagban az arany 4 forintosoknál évi 157 darab, míg az arany 8 forintosoknál átlagban 189 darab, vagyis 1,2-szeres csak a különbség.

 

Források:
Adamovszky István - Magyar érme katalógus
Becherer Károly - Magyarország fém- és papírpénzei
CompLex kiadó